Redakcja „Kieleckich Studiów Teologicznych” docelowo udostępni online wszystkie dotychczas opublikowane teksty, zachowując jednak zasadę, że z dwóch ostatnich numerów (rok bieżący i miniony) będą udostępnione jedynie spisy treści. Przewidujemy, że w ciągu bieżącego roku 2015 zostanie przygotowana całość materiałów archiwalnych, tak by można konsultować online wszystkie numery archiwalne. Do tego czasu artykuły numerów tutaj niezamieszczonych są dostępne jedynie w formie drukowanej.

W konsultacji zawartości poszczególnych numerów „Kieleckich Studiów Teologicznych” pomocna może być wyszukiwarka dostępna na stronie biblioteki WSD w Kielcach, która pozwala przeszukać wszystkie publikacje zawarte w „Kieleckich Studiach Teologicznych” za pomocą szeregu kryteriów.

Przejdź do wyszukiwarki

Spis treści – Contents

Od redakcji- From Editors

Ks. Tadeusz Gacia

Wenancjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenie

Venantius Fortunatus, Poetry, VIII 3 (fragments). Introduction and Polish translation

Ks. Tomasz Gocel

Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach

Timeline of the Theological Seminary in Kielce

VARIA

Casimir Ikechukwu Anozie

Jesus’ Miracles as a credible means of God’s

Ks. Ignacy Bokwa

Zmartwychwstanie w śmierci. Dyskusja Josepha Ratzingera z Gisbertem Greshake

Revelation Fundamental Theology perspective. The resurrection in death. Joseph Ratzinger in discussion with Gisbert Greshake

Ks. Jarosław Czerkawski

Transmission of Faith and Reality of Modern Media

Ks. Tomasz Duda 

Biblijne podstawy posługi słowa według Josepha Ratzingera, Benedykta XVI

Biblical Foundations of Ministry of the Word according to Joseph Ratzinger, Pope Benedict XVI

Ks. Marceli Frączek

Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez bł. Bernardynę Marię Jabłońską

Bl. Bernardyna Maria Jabłońska’s Experience of Suffering

Ks. Miłosz Hołda

Doskonałe przekonania religijne

Perfect Religious Beliefs

Ks. Henryk M. Jagodziński

Arcybiskup Zaleski misjonarz Indii Wschodnich

Archbischop Władysław Zaleski the missionary of the East Indies

Marek Janik

Baal a Belzebub – degradacja bóstwa

Baal vs. Beelzebub – demotion of the deity

Ks. Andrzej Kaleta

Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14)

Eucharist in Third Christophany (John 21:1-14)

Ks. Marek Kluz 

Współczesne zjawisko utraty nadziei poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczym

Contemporaty Loss of Hope as a Serious Challenge for Moral Education

Ks. Paweł Nowak 

Chrystologia ks. Wincentego Granata wobec przesłania encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis

Christology of rev. Wincenty Granat as compared to the message of Redemptor hominis encyclical by John Paul II

Jan Strumiłowski OCD 

Dogmat – depozyt, kontemplacja czy hermeneutyka? Analiza wewnętrznej struktury i dynamiki dogmatu

The dogma – the deposit of faith, contemplation or hermeneutics? Analysis of the internal structure and dynamics

of dogma

Ks. Wojciech Wąsik

Instytucja rodziców chrzestnych od czasów starożytnych do prawa dekretałów

Institution of Godparents from Antiquity to the Decretals

Ks. Paweł Zębała

Dawniej i dziś – obrońca węzła małżeńskiego w zwyczajnym kanonicznym procesie małżeńskim

Formerly and Today – Defender of the Bond in Canonical Marriage Process

RECENZJE- REVIEWS

Ks. Miłosz Hołda 

Ogrodnicy i demiurdzy, Chantal Delsol, Nienawiść do świata, tłum. M. Chojnacki, Instytut Wydawniczy PAX 2017

Gardeners and demiurgs. Review: Chantal Delsol, Nienawiść do świata [original title: La haine du monde. Totalitarismes et postmodernité], tr. M. Chojnacki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2017

Ks. Adam Pawlak 

Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Zdzisław Kupisiński SVD, Lublin, Wydawnictwo KUL 2015

Book review: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych [The Necessity of Religion. The Dynamics of Practics religious and Ritual], Zdzisław Kupisiński SVD (ed.), Lublin, Wydawnictwo KUL 2015

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Ks. Henryk M. Jagodziński
Niektóre zagadnienia dotyczące rodziny i małżeństwa w hinduizmie
Some issues regarding family and marriage in hinduism

Ks. Mirosław Kowalski
Obraz macierzyństwa Maryi w wybranych euchologiach mszalnych Collectio Missarum de Beata Maria Virgine
The Image of Mary’s Maternity in Chosen Mass Euchologies from Collectio Misscn~um de Beata Maria Virgine

Ks. Roman Kuligowski
Znaczenie encykliki Benedykta XVI Deus caritas est dla teologii miłości małżeńskiej
The Significance of the Deus Caritas Est Encyclical by Pope Benedict XVI for the Theology of Marital Love

Ks. Wojciech Misztal
Nowoczesny przekaz informacji jako czynnik sprzyjający rozwojowi duchowemu w świetle nauczania papieża Benedykta XVI
Modem Communication as a Factor Contributing to Spiritual Growth in the Light of the Teaching of Pope Benedict XVI

Ks. Robert Nęcek
Opieka religijna i duchowa komunikacja ze starszymi i umierającymi jako integralna część opieki medycznej
Religious Care and Spiritual Communication with the Elderly and the Dying as an Integral Element of Medical Care

Natalia Turkiewicz
Apologia cnót rodzinnych w rzymskim piśmiennictwie przedchrześcijańskim
An Apologia of Family Virtues in Pre-Christian Roman Literature

Ks. Wojciech Wąsik
Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, jako przyczyna nieważności małżeństwa
Grave Lack of Discretionary Judgment Concerning the Essential Matrimonial Rights and Duties Mutually to be Handed over andAccepted as the Cause of Nullity of Marriage

WOKÓŁ ROCZNICY WYDARZEŃ KIELECKICH Z 1946 R

Jerzy Gapys
Relacje polsko-żydowskie w województwie kieleckim w latach 1918-1939. Wybrane zagadnienia
The chosen problems of the Polish-Jewish relations in the Kieleckie voivodeship in the years 1918-1939

Ks. Tomasz Gocel
Społeczność katolicka i żydowska w diecezji kieleckiej. Wyzwania i zagrożenia lat 1945-1947
The Polish and Jewish Communities in the Kielce Diocese. Challenges and Risks in the years 1945-1947

Ks. Tomasz Siemieniec
„Ojcze nasz” jako modlitwa chrześcijan i Żydów? Modlitwa Pańska w kontekście literatury i teologii żydowskiej
”Our Father” as both a Christian and Jewish Prayer? The Lord’s Prayer in the Context of Jewish Theology and Literature

VARIA

Artur E. Cieśla OFM
Współczesne rozumienie Tradycji w teologii prawosławnej a Katechizm, metropolity Filareta
The Contemporary Understanding of Tradition in Orthodox Theology vs. Metropolitan Philaret’s Christian Catechism

Ks. Stanisław Dyk
Homilia jako przykład syntezy teologicznej
Homily as an example of theological synthesis

Marek Janik
Biblijny termin npfcj;. Egzemplifikacja wpływu kultury arabskiej na Prz 30,15
The Biblical Term npibj;. as an Example of Arab Influence on the Verses Proverbs 30:15

Ks. Albert T. Mączka Can. Reg.
Ekumeniczne znaczenie osoby i dzieła św. Olava Haraldssona
The Ecumenical Importance of the Person and Work of St, Olav Haraldsson

Piotr Owsiński
Pruzzenland und Pruzzen eins der letzten Bollwerke des Heidentums in christlichem Europa
Prussia and the Old Prussians One of the Last Bastions of Paganism in Christian Europe

Ks. Bartłomiej Pieron
Konkordat jako użyteczny instrumentregulacji stosunków Państwo-Kościół
The Concordat as a Useful Means of Regulating Relations between the Church and State

Rev. Samuel Kanta Sakaba
Body and Soul in the Anthropology of St. Augustine in the Context of Ancient Greek Thought

Ks. Karol Słowak
„Od cudownego połowu ryb do pracy apostolskiej w świecie”. Orędzie teologiczne J 21,1-14
From the Miraculous Catch of Fish to the Ministry in the World. The Theological Message of John 21:1-14

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Paweł Borto
Spojrzenie na minione pół wieku chrystologii współczesnej. Recenzja książki: Bernard Sesbolie, Les «trenie glorieuses» de la christologie (1968-2000)
A Glimpse at the Past Half Century of Modem Christology Review: Bernard Sesboiie, Les «trente glorieuses» de la christologie (1968-2000), Brussels: Editions Lessius, 2012

Ks. Miłosz Hołda
Cena za to, co bezcenne. Recenzja książki: M. Tkaczyk, Futura Contingentia
The Price of the Priceless. Review: Marcin Tkaczyk, Futura Contingentia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015

Ks. Stefan Radziszewski
Recenzja książki: Marta Złotnicka-Goderecka, Wiersze kontemplacyjne
Review: Marta Złotnicka-Goderecka, Wiersze kontemplacyjne, Kielce: Wydawnictwo Coriolanus, 2016

Sylwia Konarska-Zimnicka
Ad perpetuam rei memoriam. W hołdzie śp. ks. prof. zw. dr. hab. Danielowi Olszewskiemu
Ad perpetuam rei memoriam. Rev. Prof. Daniel Olszewski In Honor of R.P

Ks. Mirosław Kowalski
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: „Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie”
Report of the National Conference ‘‘Knights of the Holy Sepulchre in Service of the Sanctuary of the Holy Sepulchre in Miechów”, held in Miechów 27-28 May 2015

Piotr Misztal
Sprawozdanie z działalności Koła Historycznego WSD w Kielcach za rok 2015
Report on the Activity of the Historical Academic Circle of the Kielce Theological Seminary in 2015

Ks. Bartłomiej Pieron
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Media Kultura Dialog poświęconej pamięci abpa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego
Report of the National Scientific Conference Devoted to the Memory of Archbishop Józef Życiński, the Metropolitan of Lublin, held in Kraków 11 February 2016

[/symple_accordion_section]
[symple_accordion_section title=”KST 14 (2015)”]

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Ks. Ignacy Bokwa
Ponowoczesność jako wyzwanie dla teologii
Postmodemity as a Challenge for Theologians

Ks. Jarosław Czerkawski
Katecheza, ewangelizacja i ekumenizm w posoborowym nauczaniu Kościoła
Catechesis, Evangelization and Ecumenism in the Post-conciliar Teaching of the Church

Ks. Rafał Dudała
Postconcilium: wokół recepcji, charakteru i hermeneutyki Soboru Watykańskiego II
Postconcilium: around the Reception, Character and Hermeneutics of the Second Vatican Council

Ks. Marcin Kowalski
Sobór i Paweł o wspólnocie małżeńskiej. Biblijne korzenie sakramentu małżeństwa w 1 Kor 7
The Vatican Council and Saint Paul on the Marriage Partnership. The Biblical Roots of the Sacrament of Marriage in 1 Cor 7

Ks. Roman Kuligowski
Od Soboru Watykańskiego II do Dziedzińca pogan, czyli o dialogu Kościoła katolickiego z niewierzącymi
From the Vatican Council to the Courtyard of Gentiles – the Dialogue of the Catholic Church with the Non-Believers

Ks. Wojciech Wąsik
Recepcja nauczania Soboru Watykańskiego II na temat sakramentów w kan. 840 KPK 1983
The Reception of the Second Vatican Council Teaching on the Sacrements in 1983 Canon 840. An Outline

VARIA

Ks. Paweł Borto
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” w życiu i posługiwaniu kapłana
„Repent and Believe in the Gospel” in the Priest’s Life and Service

Ks. Krzysztof Góźdź
„Kto wierzy, nigdy nie jest sam”
„He Who Believes Is Never Alone” Faith as Defined by Joseph Ratzinger – Benedict XVI

Ks. Janusz A. Ihnatowicz
„Sztuka – wezwanie do otwarcia się na Tajemnicę”: wiara i sztuka w nauczaniu Jana Pawła II
„Art – a kind of appeal to the mystery”. The Teaching of John Paul II on faith and art

Ks. Henryk M. Jagodziński
Polacy i błogosławiony kard. Alojzije Stepinac w opublikowanych dokumentach 1940-1944
Blelessed Card. Alojzije Stepinac and Poles, in published documents 1940-1944

Piotr Owsiński
Die Doppelübersetzung als Ausdruck der Sorge des Übersetzers um den Rezipienten des Textes
Double Translation as an Expression of the Translator’s Care for the Recipient of the Text

Ks. Władysław Sowa
Ksiądz prof. Andrzej Zuberbier jako wykładowca w WSD w Kielcach
Professor Father Andrzej Zuberbier as Lecturer at the Kielce Seminary

Ks. Jacek Kapuściński
Bibliografia duchowieństwa diecezji częstochowskiej. Publikacje na łamach „Przeglądu Diecezjalnego” i „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego” w latach 1911-1925
The bibliography of the Clergy from the Diocese of Częstochowa. Articles Published in the Journals „Przegląd Diecezjalny” and „Kielecki Przegląd Diecezjalny” in years 1911-1925

Ks. Miłosz Hołda
Recenzja: „Stawka sporu o umysł” S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł
Review: „The Stake of the Dispute on the Mind” S. Gallagher, D. Zahavi, The Phenomenological Mind

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Flavio Felice
La luce della fede e la città dell’uomo
The Light of Faith and the Human (Created) State

Ks. Tadeusz Gacia
Continuity of martyrological tradition in the works of st. Ambrose of Milan as witnessed by his accounts of the martyrdom of virgins.

Ks. Henryk M. Jagodziński
Człowiek wobec Ewangelii i prawa kanonicznego
Man towards the Gospel and Canon Law

Piotr Kardyśœ
Parafie w œśredniowieczu na obszarze obecnej diecezji kieleckiej. Stan i perspektywy badań.
Medevial Parishes in the Area of Contemporary Diocese of Kielce. State and Prospects of Research

Ks. Marcin Kowalski
Wolnoœść w uœcisku grzechu lub łaski: Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli.
Freedom in the Grip of Sin or Grace: Deuteronomist, Ben Sira and Paul on the Phenomenon of Free Will

Ks. Roman Kuligowski
Przemiany w kulturze a moralna doskonałoœść człowieka.
Cultural Transformations and the Moral Excellence of Man

Ks. Andriy Pal’chyk
Teorie cudu w myœśli rosyjskiej XX wieku.
Theories of Miracle in the 20th Century Russian Thought

Ks. Tomasz Siemieniec
Antyewangelizacja i ewangelizacja w œświetle Mt 28,11-20
Anti-evangelization and Evangelization in the Light of Mt 28:11-20

Ks. Adam Wilczyński
Grzech pierworodny w nauczaniu œśw. Augustyna i śœw. Grzegorza Wielkiego
Original Sin according to St. Augustine and St. Gregory the Great.

Beata Wojciechowska
Koœściół wobec folkloru w Polsce XIV i XV wieku.
The Church towards the Folklore in Poland in the 14th – and 15th centuries.

VARIA

Piotr Kopiec
Sieć ekumeniczna w społeczeństwie sieci: ŚŒwiatowe Forum Chrzeœcijańskie (Global Christian Forum) jako ekumeniczna odpowiedź na nowy kształt społeczeństwa globalnego.
An Ecumenical Network within the Network Society: The Global Christian Forum as an Ecumenical Answer to the New Shape of the Global Society.

Ks. Andrzej Kwaśniewski
Geneza i program studium historii diecezji kieleckiej.
Genesis and Curriculum of the Diocese of Kielce History Course.

Ks. Stefan Radziszewski
Bóg jest Poetą… W poszukiwaniu sacrum we współczesnej poezji
God is a Poet … In search of the sacred in the realm of contemporary poetry

Ks. Wojciech Wąsik
Zgoda małżeńska wyrażona pod warunkiem, jako przyczyna nieważności małżeństwa w prawie Kościoła Łacińskiego.
Conditional matrimonial consent as the reason of invalidity of marriage in the law of the Latin Church.

Stanisław Żak
Glosa do poezji ks. Janusza A. Ihnatowicza.
A Gloss to the Poetry of Fr. Janusz A. Ihnatowicz.

Ks. Paweł Borto
Recenzja: Miłosz Hołda, Teistyczne podstawy nauki. Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga.
Review: Miłosz Hołda, Teistycznepodstawy nauki. Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga [The Theistic Foundations of Science. Epistemological Arguments for Gods Existence]

Ks. Wojciech Zyzak
Recenzja: Wokół ,,Dziennika ” o. Piotra Semenenki.
Review: Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki [Towards the Diary of Father Piotr Semenko]

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Ks. Paweł Borto

Wiara w zmartwychwstanie ciała według Katechizmu Kościoła Katolickiego
The belief in the resurrection of the body according to the Catechism of the Catholic Church

Ks. Kordian Duda

Modlitwa aktualizacją naszej wiary
Prayer as the actualizaton of our faith

Ks. Miłosz Hołda

Wszechmogący, któremu wierzymy. Katechizm Kościoła Katolickiego o wszechmocy Bożej
The Almight who we believe. Catechism of the Catholic Church on the God’s almightiness

Ks. Jan Józef Janicki

Misterium Paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego
Paschal Mystery of Christ made present in the liturgy according to the Catechism of the Catholic Church

Ks. Jarosław Krzewicki

Katechizm czy konstytucja? Pytanie o obecność (prymat) wiary w moralności polityka
Catechism or Constitution? A question of the presence of faith in the morality of a politician

VARIA

Ks. Tadeusz Gacia

Recenzja: Ks. Artur Seweryn, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna
Review: Fath. Artur Seweryn, The theology of the martyrdom in the sermons of St. Augustine

Ks. Przemysław Filipkiewicz

Problematyka odnowy Kościoła w świetle teologicznej ewolucji poglądów Hansa Künga – wybrane aspekty
The issue of the renewal of the Church in light the theological evolution views of Hans Küng – selected aspects

Ks. Henryk M. Jagodziński

Historia i kompetencje Penitencjarii Apostolskiej
History and competences of the Apostolic Penitentiary

Marta Pieniążek-Samek

„Mdły umysł do prawdy przez materialne rzeczy się wznosi”. Sacrae imagines katedry kieleckiej
“The week mind to the truth through the material things grows up”. Sacrae imagines from the Kielce cathedral

Ks. Maciej Radej

Tradycje homiletyczne w myśli patrystycznej
The traditions of homiletics in the patrology

Ks. Stefan Radziszewski

Rękopisy niedożegnania (Kamieńska – Różewicz – Korczak – Zelga)
I. P. The manuscripts of no-respects-p(r)aing (Kamieńska – Różewicz – Korczak – Zelga)

Ks. Karol Starczewski

Biblijne podstawy liturgii egzorcyzmów w odnowionym Rytuale Rzymskim
The Biblical Basis of the Renewed Liturgy of Exorcism in the Roman Ritual

Ks. Wojciech Wąsik

Symulacja zgody małżeńskiej jako przyczyna nieważności małżeństwa w prawie Kościoła łacińskiego
Simulation of marital consent representing the grounds for marriage nullity under law of the Latin Church

Ks. Adam Wilczyński

Rola discretio w życiu duchowym w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego
The Role of discretio in the spiritual life according to Gregory the Great

Kamila Magdalena Wolicka

Fenomen ludzkiej cielesności i płciowości w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II
The phenomenon of human physicality and sexuality in thought of Karol Wojtyła – John Paul II

[/symple_accordion_section]

[symple_accordion_section title=”KST 11 (2012)”]

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Ks. Marek Chmielewski

Bł. Jan Paweł II jako prorok miłości Boga w czasach współczesnych: rady i ostrzeżenia
Blessed John Paul II as the prophet of God’s love in contemporary times

Ks. Jarosław Czerkawski

Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w szkolnej posłudze katechetycznej
Evangelization and new evangelization in school catechesis

Ks. Stanisław Czerwik

Liturgia wyznaniem wiary i środowiskiem jej formacji według Vaticanum II i dokumentów posoborowych
Liturgy as profession of faith and the place of its formation according to Vatican II and the post-conciliar documents

Ks. Henryk M. Jagodziński

Religijne pieśni Franciszka Karpińskiego jako przykład muzyki kościelnej w służbie wiary
Religious hymns of Franciszek Karpiński as an example of church music in the service of faith

Ks. Tomasz Kamiński, ks. Paweł Ścisłowicz

Duszpasterstwo parafialne jako pomoc w rozwijaniu wiary
Parish pastoral work in the help of growing the faith

Ks. Marcin Kowalski

Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia. Analiza retoryczna Rz 1-4
Faith in Christ as the unique way to salvation. Rhetorical analysis of Romans 1-4

Ks. Sławomir Kunka

Obraz Boży w człowieku
God‘s image in man

Ks. Jan Piątek

Wiara w relacji do rozumu w myśli św. Tomasza z Akwinu
Faith in relation to reason in the thought of st. Thomas of Aquinas

Ks. Stefan Radziszewski

Niebieska dyplomacja. Wiara w Dzienniku Paula Claudela i Drogowskazach Daga Hammarskjölda
Heavenly diplomacy. Faith in Paul Claudel’s Diary and Dag Hammarskjöld’s Sign-posts

Ks. Mieczysław Rusiecki

Pedagogia w służbie wiary
Pedagogy in the service of faith

Ks. Tomasz Siemieniec

Wiara jako zobowiązanie. Teologiczny sens czasownika terein („strzec”) w Apokalipsie Janowej
Faith as commitment. Theological sense of the verb terein (“to guard”) in the John’s Revelation

Ks. Wojciech Wąsik

Obowiązek wychowania dzieci do życia w wierze przez ich rodziców wed³ug KPK z 1983 r.
Obligation of up-bringing children in the faith by their parents according to the Code of Canon Law of 1983

VARIA

Olga Cyrek

Frontalne i całopostaciowe wizerunki Chrystusa na ikonach bizantyjskich i ruskich. Uzasadnienie teologiczne i schemat ikonograficzny
Frontal and full view images of Christ on byzantine and Russian icons. Theological substantiation and iconographic scheme

Ks. Jan Józef Janicki

Bł. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927)
Blessed Archbishop George Matulaitis-Matulewicz (1871-1927)

Ks. Michał Olejarczyk

Traktat Hieronima z Moraw. Kontekst historyczny, treść i przeznaczenie
Tractate of Hieronim of Moravia – historical context, presentation, contents and destination

Ks. Bartłomiej Pieron

Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim
Protection of the seal of confession in the Polish law

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Ks. Edward Chat

Człowiek a słowo Boga
Der Mann und Gotteswort

Piotr Owsiński

Średniowieczne próby przekładu treści biblijnych na język niemiecki. Otfried z Weißenburga, Notker Labeo oraz Mistrz Eckhart
Die Mittelalterlichen Versuche der Übertragung von Biblischen Inhalten ins Deutsche. Otfrid Von Weißenburg, Notker III., Meister Eckhart

Ks. Adam Perz

Dekalog jako Słowo Boga do człowieka i jego odczytanie przez młodzież
Il Decalogo come Parola di Dio all’uomo e sua ricezione da parte della gioventù

Ks. Jan Piątek

Ontologiczna i moralna wartość ludzkiego słowa
Il valore ontologico e morale della parola umana

Ks. Stefan Radziszewski

Zamieszkać w Księdze. Świat Biblii we wczesnej twórczości Anny Kamieńskiej
Lived in the book. The world of Bible in a early poetry of Anna Kamieńska

Ks. Grzegorz Sęk
Wierność słowu Bożemu w drodze do świętości według nauczania Jana Pawła II
Faithfulness to God’s word on the way to sanctity in the light of John Paul’s II teaching

Agnieszka Smolińska

Filozoficzna refleksja nad Słowem Bożym
Philosophical reflexion on the Word of God

Ks. Jan Śledzianowski

Słowo Boże o życiu człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w przepowiadaniu do rodaków Jana Pawła II
La Parola di Dio sulla vita dell’uomo sin dalla concezione fino alla morte naturale nell’insegnamento di Giovanni Paolo II ai polacchi

Ks. Wojciech Wąsik

Podmioty, na których ciąży obowiązek przepowiadania Słowa Bożego, według KPK z 1983r.
Les sujets obligés à l’annonce de la Parole de Dieu selon le CIC 1983

VARIA

Ks. Henryk M. Jagodziński

Kościelne prawo administracyjne w polskiej literaturze kanonistycznej i jego najnowszy rozwój
Il diritto amministrativo della chiesa nella letteratura canonistica polacca ed i suoi più recenti sviluppi

Ks. Jan Józef Janicki

Święty Pius X (1903-1914) – papież Eucharystii
Der Heilige Pius X. (1903-1914) – Papst der Eucharistie

Dkn Krzysztof Kranicki

Ks. Janusz St. Pasierb jako miejsce teologiczne. Szkic o tomiku „Doświadczanie Ziemi”
Padre Janusz St. Pasierb come locus theologicus. Saggio sul libro “Doświadczenie ziemi”

Ks. Wojciech Pikos

De militari exemplo nomen. Funkcja motywów wojskowych w pismach Tertuliana
De militari exemplo nomen. Funzione dei motivi militari nelle opere di Tertuliano

Ks. Mieczysław Rusiecki

Uwarunkowania i cele nauczania w tajnych kompletach młodzieży szkół średnich oraz kursów uniwersyteckich prowadzonych pod patronatem biskupa kieleckiego dra Czesława Kaczmarka w latach 1939-1945
Les conditionemments et les buts d’enseignement clandestin de la jeunesse des écoles moyennes et supérieures tenu sous le patronat d’évêqve de Kielce dr Czesław Kaczmarek dans les années 1939-1945

Agnieszka Smolińska

Filozoficzne aspekty w twórczości literackiej księdza Antoniego J. Wiśniewskiego SchP
Aspetti filosofici presenti nelle opere del padre Antoni Wiśniewski SchP

Spis treści – Contents

Od Redakcji – From Editors

Ks. Edward Chat

Hierarchiczne kapłaństwo biskupów i prezbiterów
Das hierarchische Priestertum der Bischöfe und Presbyter

Ks. Jarosław Czerkawski

Szkolna posługa katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary
Schuldienst eines Katecheten als Lehrer, Erzieher und Glaubenszeuge

Ks. Jan Józef Janicki

Błogosławiony Wincenty Kadłubek – nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny, w świetle tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła
Der Selige Vinzenz Kadłubek – Lehrmeister der Liebe Gottes und des Vaterlandes, im Licht der liturgischen Texte und der Lehre der Kirche

Ks. Robert Kantor

Środki służące dążeniu ku doskonałości kapłańskiej w Kodeksie Jana Pawła II
Los medios para alcanzar la perfección sacerdotal en el Código de Juan Pablo II

Michał Lukoszek

Misja świeckich w Kościele w nauczaniu Jana Pawła II
La missione del laicato nella Chiesa nell’insegnamento di Giovanni Paolo II

Ks. Wojciech Misztal

Posługa Słowa a tożsamość i duchowość kapłańska: refleksje w związku z Rokiem Kapłańskim
Le ministère de la Parole: l’identité et la spiritualité sacerdotale (réflexions à l’occasion de l’Année Sacerdotale)

Ks. Jan Piątek

Osoba a powołanie
Persona e vocazione

Ks. Stefan Radziszewski

Ks. Baka: reaktywacja! (Chaos czy porządek? Figury pośpiechu w Uwagach śmierci niechybnej ks. Józefa Baki)
Father Baka: Revival! (Chaos or Order? Figures in haste in „Uwagi śmierci niechybnej” (“Comments on certain death”) by Fr. Józef Baka

Ks. Lucjan Skolik

Próba sformułowania kilku postulatów dla duszpasterstwa młodych na przykładzie sytuacji pastoralnej w Norwegii
An attempt to formulate some demandes for a pastoral ministry of youths based on the pastoral situation in Norway

Agnieszka Smolińska

Prawo względem ludności żydowskiej Sandomierza w pismach ks. Stefana Żuchowskiego (1666-1716)
The Law towards to the Jewish population of Sandomierz in the priest’s Stefan Żuchowski’s (1666-1716) works

Ks. Wojciech Wąsik

Ewolucja pojęcia kapłaństwa ministerialnego w prawie kanonicznym Kościoła łacińskiego
Evolution of ministerial priesthood in canon law of the Latin Church

VARIA

Dariusz Adamczyk

Reinterpretacja cytatów z Księgi Ozeasza w Ewangeliach synoptycznych
Reinterpretation of quotations from the Book of Hosea in Synoptic Gospels

Ks. Tadeusz Gacia

Wenancjusz Fortunat, wiersze wybrane. Przekład z objaśnieniami
Venantius Fortunatus, selected poems. Translated with a commentary

Ks. Henryk M. Jagodziński

Prawo kanoniczne a życie Kościoła. Dokumenty sympozjum z okazji XXV rocznicy promulgacji nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
Atti del Convegno di Studio Del XXV Anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico

 

Pełny numer

 

Pełny numer

 

Pełny numer

 

Pełny numer

 

Pełny numer

 

Pełny numer

 

Pełny numer