INFORMACJE DLA AUTORÓW – KIELECKIE STUDIA TEOLOGICZNE

„Kieleckie Studia Teologiczne” są periodykiem, który powstał w 2002 r. celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. „Kieleckie Studia Teologiczne” są czasopismem recenzowanym i punktowanym. Celem czasopisma  jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a w szczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.).

„Kieleckie Studia Teologiczne” publikują artykuły podejmujące zagadnienia z teologii systematycznej (przyjmuje się artykuły z zakresu teologii fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej i katolickiej nauki społecznej), teologii praktycznej (dotyczące badań naukowych z obszaru teologii praktycznej, np. liturgika, teologia pastoralna, katechetyka), biblistyki (artykuły dotyczące szeroko rozumianych badań egzegetycznych prezentujące wynika badań przydatnych w uprawianiu teologii), filozofii (artykuły z zakresu filozofii, w których przedstawione wyniki badań są przydatne dla refleksji teologicznej), historii (artykuły z zakresu badań historycznych, prezentujące zagadnienia powiązane z tematyką teologiczną lub dotyczące historii lokalnej Kościoła), prawa kanonicznego, a także recenzje i sprawozdania naukowe i opracowania bibliografii autorskiej lub tematycznej z obszaru wiedzy związanego z zakresem tematycznym czasopisma.

Proces recenzji

Redakcja „Kieleckich Studiów Teologicznych” przyjęła procedurę recenzowania zgodną z zaleceniami podanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, a także z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Redakcja przyjęła procedurę recenzji określoną jako double-blind review process, a więc w taki sposób, że zarówno autor artykułu, jak i recenzent pozostają dla siebie anonimowi.

Procedura recenzji jest dwustopniowa. Na pierwszym etapie redaktor tematyczny zapoznaje się z treścią artykułu i decyduje o przyjęciu artykułu do recenzji lub o jego odrzuceniu. Po wstępnej pozytywnej ocenie, artykuł oceniany jest następnie przez dwóch niezależnych recenzentów. Zgodnie ze zwyczajem nazwiska recenzentów ani nazwisko autora publikacji nie są ujawniane przez Redakcję zainteresowanym stronom. Prośba o recenzję oraz odpowiedź na nią przesyłane są za pośrednictwem platformy academicon, która służy do czytelnego zarządzania całym procesem wydawniczym. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia danej publikacji do druku.

            Po otrzymaniu recenzji od recenzentów Redakcja kontaktuje się z autorem artykułu, przekazując mu ich treść i prosząc o ewentualne naniesienie poprawek. W przypadku, gdy jedna z dwóch recenzji jest negatywna, a artykuł na wstępnym etapie został oceniony pozytywnie i druga z recenzji także jest pozytywna, Redakcja zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.

            Nazwiska recenzentów publikowane są na stronie internetowej czasopisma, która uaktualniana jest raz w roku.

 

Wskazania dotyczące redakcji tekstów

 1. Artykuł proponowany do druku w „Kieleckich Studiach Teologicznych” winien zostać opracowany z uwzględnieniem niżej podanych norm. Niezastosowanie się do nich może spowodować, że zostanie on odesłany autorowi do korekty. Do jednego numeru czasopisma może zostać przyjęty tylko jeden artykuł danego autora.
 2. Artykuł przesłany do Kieleckich Studiów Teologicznych nie może być złożony równocześnie w innym czasopiśmie, periodyku czy tomie wychodzącym pod czyjąś redakcją. Nie powinien on również być opublikowany on line w tym samym czy innym języku. Artykuły, które ukazały się, lub ukażą się w innym czasopiśmie nie zostaną przyjęte do publikacji.
 3. Autor w celu złożenia artykułu winien zarejestrować się na stronie czasopisma (Zarejestruj) i podać możliwie wszystkie wymagane dane, co ułatwi zarówno kontakt z autorem jak i dalszą współpracę. Niezbędne zwłaszcza są imię i nazwisko, adres e-mail, afiliacja, adres instytucji i adres korespondencyjny – jeśli inny niż instytucji.
 4. Cały proces składania artykułu do czasopisma, proces recenzji oraz redakcji odbywa się online poprzez konto autora założone na stronie czasopisma. Z artykułu należy usunąć nazwisko, adres i afiliację autora oraz metadane elektroniczne pozwalające zidentyfikować autora (zobacz zasady zapewniające anonimowość autora).
 5. Artykuł należy przesłać w formie gotowej do druku, bez konieczności wprowadzania dodatkowych korekt przez autora. Prosimy o dołączenie do tekstu krótkiego streszczenia w języku polskim nieprzekraczającego 1000 znaków (bez spacji) oraz słowa-klucze w języku polskim i angielskim, odnoszące się do treści artykułu. W przypadku publikacji obcojęzycznej prosimy załączyć także streszczenie w danym języku, w jakim został napisany artykuł. 
 6. Objętość artykułu powinna wynosić przynajmniej 20.000 znaków ze spacjami i nie przekraczać 40.000 znaków ze spacjami. Teksty dłuższe muszą być konsultowane wcześniej z Redakcją.
 7. Struktura artykułu powinna obejmować wstęp mawiający postawiony w artykule problem naukowy oraz przyjętą dla jego rozwiązania metodę, rozwinięcie w formie punktów (ewentualnie z wyróżnionymi podpunktami) oraz zakończenie podające w syntetyczny sposób najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy. Tekst należy przesłać w następującym układzie: a) tytuł; b) wstęp; c) rozwinięcie; d) zakończenie; e) bibliografia końcowa; f) streszczenie i słowa kluczowe; g) notka o autorze (winna zawierać: rok i miejsce urodzenia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska oraz miejsce afiliacji naukowej, a także wykaz ważniejszych publikacji oraz adres kontaktowy).
 8. Należy używać czcionki 12-punktowej przy odstępie pomiędzy liniami 2 zarówno w tekście artykułu, jak i w przypisach. Marginesy powinny mierzyć 2,5 cm. Należy stosować edytor Microsoft Word i font Times New Roman w Unicodzie. Jeżeli artykuł zawiera materiał trudny w edycji (tabele, zdjęcia, inna grafika), oraz inną niż Roman type czcionkę (hebrajską, grecką, syryjską, koptyjską, itd.) prosimy również o przesłanie tekstu w formacie PDF.
 9. Tekst przypisu prosimy umieszczać u dołu stronicy, na której znajduje się odnośnik, nie na końcu artykułu. Jako odnośniki stosujemy cyfry arabskie.
 10. Wymagana jest bibliografia końcowa cytowanych artykułów i książek w artykule.
 11. Należy unikać stosowania wielu przypisów w jednym zdaniu. Jeśli nazwiska autorów występujące w tym samym zdaniu wymagają osobnych danych bibliograficznych, należy na końcu zdania umieścić jeden przypis, który będzie zawierał odpowiednie odnośniki bibliograficzne.
 12. Kiedy cytat innego autora w jakimkolwiek współczesnym języku jest dłuższy niż pięć linii tekstu, należy umieścić go w osobnym paragrafie, zmniejszając rozmiar czcionki oraz odstęp między liniami do 1, bez używania znaku graficznego otwarcia i zamknięcia cytatu.
 13. Konieczna jest najprostsza transliteracja łacińska słów (w tekście wyróżnionych kursywą) zapisywanych oryginalnie w alfabetach niełacińskich.
 14. Skróty powinny zgadzać się z: Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 2010.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych i redakcyjnych (w porozumieniu z autorem).
 16. Cytaty należy ujednolicić, zachowując pisownię prostym drukiem w cudzysłowie.
 17. Tytuły w tekście piszemy kursywą.
 18. Odnośniki – oprócz odnośników biblijnych lub wielokrotnych odwołań do danego dzieła – należy umieszczać w przypisach. W przypisach prosimy o stosowanie sytemu przecinkowego, zaś odnośniki należy numerować cyframi arabskimi i stosować numerację ciągłą bez innych oznaczeń (gwiazdki, krzyżyki itp.)
 19. Autor artykułu otrzyma drogą elektroniczną opinie i uwagi dwóch recenzentów, które powinien przeczytać uważnie, wprowadzić do manuskryptu, i poprawiony manuskrypt odesłać niezwłocznie do redakcji poprzez swoje konto na platformie czasopisma.
 20. Autor artykułu współpracuje z korektorem wyznaczonym do weryfikacji zapisów bibliograficznych, języka oraz innych danych technicznych przed złamaniem i publikacją artykułu.
 21. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel, zdjęć, cytowanie z innych źródeł) ponosi autor artykułu.
 22. Oprócz języka polskiego, czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.
 23. Ażeby uniknąć przypadków zarówno “autorstwa ukrytego” jak i “autorstwa pozornego”, redakcja czasopisma zachowuje podane poniżej odpowiednie procedury właściwe dla studiów biblijnych i egzegetycznych.

23.1. Redakcja czasopisma wymaga od autorów artykułów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów, którzy pracowali nad daną publikacją, oraz ich afiliacji naukowej. Oznacza to, że autor publikacji powinien ujawnić, kto jest autorem pomysłu publikacji, zastosowanych przesłanek, metody, planu, itd., stosowanych w publikacji. Główna odpowiedzialność za wyjawienie pełnej informacji na te tematy leży po stronie autora artykułu.
Autor powinien odpowiedzieć na pytanie:
A. Czy jesteś jedynym autorem składanej do druku publikacji?
B. Czy wykluczasz autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w twoim artykule?

23.2. Redakcja wyjaśnia również, że “autorstwo ukryte” oraz “autorstwo pozorne” są wyrazem nieuczciwości w nauce, wszystkie więc tego rodzaju przypadki będą publicznie upowszechniane, oraz właściwe instytucje (pracodawca, towarzystwa naukowe, wydawcy wydawnictw naukowych, stowarzyszenia) zostaną o tym powiadomione. Autor powinien odpowiedzieć na pytanie: 
Czy jesteś świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia “autorstwa ukrytego” oraz “autorstwa pozornego”?

23.3. Redakcja wymaga od autorów artykułów ujawnienia źródeł finansowania danej publikacji, finansowego wkładu instytucji badawczych, towarzystw naukowych, itd. (“jawność finansowania”). Autor powinien odpowiedzieć na pytanie: Kto przyczynił się finansowo do powstania twojego artykułu?

23.4. Redakcja dokumentuje i archiwizuje wszystkie przypadki nieuczciwości naukowej, zwłaszcza dotyczące łamania zasad etycznych obowiązujących w dziedzinie nauk teologicznych i humanistycznych.