Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzony przez Siostry Dominikanki

         SOW- jest to internat dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Dzieci przebywają w SOW od poniedziałku do piątku w ciągu roku szkolnego. Na zajęcia lekcyjne prowadzone są do pobliskich szkół. Ośrodek zapewnia wychowankom udział w zajęciach, które umożliwiają nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

Klerycy pomagają wychowankom ośrodka w pracach domowych, aktywizują ich przez sport, służą radą, rozmową a także pomocą podczas przygotowania się do sakramentu pokuty i pojednania. Alumni starają się  uczestniczyć we wspólnej modlitwie i nabożeństwach np. majowym, różańcowym, drodze krzyżowej. Czynnie włączamy się w życie ośrodka przy różnych okazjach: Mikołaj, dzień dziecka, festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe. Klerycy także w okresie Wielkiego Postu prowadzą dla wychowanków ośrodka katechezy rekolekcyjne.