WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK

AKADEMICKI 2024/2025


PÓJDŹCIE ZA MNĄ, A UCZYNIĘ WAS RYBAKAMI LUDZI.
ONI NATYCHMIAST ZOSTAWILI SIECI I POSZLI ZA NIM. (Mt 4, 19-20)

 


Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć
na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany
przez Zmartwychwstałego Pana…
Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej
modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu
Chrystusowej Ewangelii…
to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Zgłoszenia na studia teologiczne będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem przyjętym na KUL.

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu
WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska
wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41 368 02 96;
strona internetowa: www.wsd.kielce.pl
e-mail: rektor@wsd.kielce.pl


Kurs wstępny dla kandydatów rozpocznie się na początku września.
Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2024-2025):

1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
2. Życiorys
3. Opinia Księdza Proboszcza
4. Opinia Katechety
5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia
studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
9. Zaświadczenie o niekaralności
10. 1 zdjęcie
11. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo
maturalne uzyskane za granicą!
Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.
Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
– język polski (50% wyniku końcowego)
– dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

 

Rejestracja kandydatów z nową maturą:
punktowany wynik z następujących przedmiotów:

– język polski (1/3 wyniku końcowego)
– język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
– inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3
wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten,
z którego uzyskał najlepszy wynik.
Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuję Dziekan Wydziału Teologii w porozumieniu z Rektorem
Wyższego Seminarium Duchownego!

 

Rejestracja kandydatów z maturą międzynarodową
Wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

– język polski lub język ojczysty (1/3 wyniku końcowego)
– język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
– inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3
wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się
ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan Wydziału Teologii w porozumieniu z Rektorem
Wyższego Seminarium Duchownego!
Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu
dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad
postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w
roku akademickim 2023/2024.
Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić
dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na
piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia z Wydziału Teologii KUL.