Procedura recenzowania:

„Kieleckie Studia Teologiczne” są czasopismem recenzowanym. Redakcja przyjęła powszechnie stosowaną procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo i określoną jako double-blind review process.

Procedura recenzji jest dwustopniowa. Na pierwszym etapie kolegium redakcyjne, po zapoznaniu się z treścią artykułu i opinią redaktorów tematycznych, decyduje o przyjęciu artykułów do recenzji lub o ich odrzuceniu. Po wstępnej pozytywnej ocenie, każda z publikacji oceniana jest następnie przez dwóch niezależnych recenzentów. Zgodnie ze zwyczajem, nazwiska recenzentów ani nazwisko autora publikacji nie są ujawniane przez Redakcję zainteresowanym stronom. Pisemna recenzja przechowywana w archiwum Redakcji zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia danej publikacji do druku.

Po otrzymaniu recenzji od recenzentów Redakcja kontaktuje się z autorem artykułu, przekazując mu ich treść i prosząc o ustosunkowanie się do nich na piśmie. W przypadku, gdy jedna z dwóch recenzji jest negatywna, a artykuł na wstępnym etapie został oceniony pozytywnie i druga z recenzji także jest pozytywna, Redakcja zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.

Formularz recenzji do pobrania tutaj.

Nazwiska recenzentów publikowane są na stronie internetowej czasopisma, która uaktualniana jest raz w roku oraz w czasopiśmie.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja podejmuje starania, aby publikowane na stronach „Kieleckich Studiów Teologicznych” prace nie były przykładem niewłaściwych praktyk w nauce określanych „ghostwriting” czy „guest autorship”, gdzie „ghostwriting” oznacza przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz jego udział nie został wskazany poprzez wymienienie w gronie autorów lub też nie został wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, natomiast „guest authorship” [„honorary authorship”] przypadek, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona wskazana jako autor/współautor publikacji.

Każdy z autorów zobowiązany jest więc – gdy taka sytuacja ma miejsce – do:

a) podania danych dotyczących wkładu innych osób w powstanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy publikacji) oraz afiliacji naukowej tych osób;

b) autorzy publikacji są zobowiązani do poinformowania o źródłach finansowania badań związanych z publikacją.

W przypadku wykrycia wyżej wspomnianych praktyk Redakcja oświadcza, że będzie przekazywać informacje o nich do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.