Statut
Stowarzyszenia „Grono Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach”

I. Postanowienia wstępne

1. Tworzy się Stowarzyszenie, które prowadzić będzie działalność pod nazwą: Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy GP WSD w Kielcach.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie całego kraju i poza jego granicami.

4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych niniejszym statutem.

5. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie: „Grono Przyjaciół WSD w Kielcach” i wizerunkiem Św. Stanisława Biskupa wewnątrz.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

6. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z hierarchią kościelną.

7. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno – moralnych zgodnych z nauką Kościoła katolickiego.

8. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez działania wspierające Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. W szczególności przez:

1. zjednywanie członków i pozyskiwanie środków finansowych dla WSD,

2. organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, studiów programowych, kursów i obozów szkoleniowych, dni skupienia, pielgrzymek, imprez, itp.,

3. prowadzenie działalności wydawniczej,

4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele,

5. świadczenie społecznie pracy na rzecz Seminarium.

III. Członkostwo

9. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, która złoży pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków. Członkiem Stowarzyszenia mogą być także osoby małoletnie. Małoletni poniżej lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

Osoby małoletnie działają w Stowarzyszeniu z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

10. Członkowie Grona Przyjaciół Seminarium dzielą się na:

1. zasłużonych,

2. zwyczajnych.

Stowarzyszenie może korzystać z pomocy osób wspierających.

11. Sympatykiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację, a nie opłaciła składki.

12. Członek zwyczajny jest obowiązany aktywnie działać dla realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności:

a/ brać udział w pracach organów Stowarzyszenia,

b/ terminowo wnosić składki,

c/ promować idee Stowarzyszenia,

d/ przestrzegać postanowień statutu,

e/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

13. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:

a/ aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

b/ posiada czynne i bierne prawo wyborcze, oraz głos stanowiący w Walnym Zebraniu członków,

c/ zgłaszania wniosków i postulatów mających usprawnić pracę Stowarzyszenia.

14.1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu składki.

2. Godność członka zasłużonego nadaje Zarząd Główny. Nazwiska członków zasłużonych wpisuje się do „Księgi Członków Zasłużonych” prowadzonej przez Zarząd Główny.

3. Członkom zasłużonym przysługują takie same prawa i obowiązki, jak członkom zwyczajnym, z tym zastrzeżeniem, że mają prawo do posługiwania się tytułem „członek zasłużony”.

4. Osobą wspierającą może być osoba fizyczna albo prawna, która w jakikolwiek sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

5. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka, jak też w przypadku zaniechania opłacania składek za czas dłuższy niż jeden rok.

15. Członek może być wykluczony w przypadku, gdy jego postawa pozostaje w sprzeczności z celami Stowarzyszenia, a w szczególności: popełnił umyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu albo dobrym obyczajom – podstawą wykluczenia w tym przypadku jest prawomocne orzeczenie Sądu.

IV. Władze Stowarzyszenia

16. Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zebranie członków albo Zebranie Delegatów,

b/ Zarząd Główny,

c/ Komisja Rewizyjna,

d/ Sąd Koleżeński.

17.1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie:

a/ uchwala główne kierunki działalności Stowarzyszenia oraz zmiany statutu,

b/ wybiera i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c/ udziela pokwitowania członkom Zarządu z tytułu wykonania ciążących na nich obowiązków, jak też udzielenia lub odmowy absolutorium ustępującym władzom,

d/ rozpoznaje odwołania od decyzji Zarządu,

e/ podejmuje uchwały w przedmiocie wykluczenia członka,

f/ corocznie uchwala wysokość i terminy wnoszenia składek członkowskich oraz wysokość wpisowego,

g/ decyduje w przypadku kupna albo sprzedaży nieruchomości,

h/ podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach nie związanych z bieżącym zarządem Stowarzyszeniem, np. powołuje Koła Parafialne i Dekanalne,

i/ decyduje o likwidacji Stowarzyszenia,

j/ podejmuje uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,

k/ podejmuje uchwały w przedmiocie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i wykonania budżetu,

l/ powołuje Koła Parafialne i Dekanalne Stowarzyszenia.

3. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób Walne Zebranie członków jest zastępowane przez Zebranie Delegatów.

18. Walne Zebranie członków jest zwoływane raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. O terminie zebrania oraz porządku obrad zawiadamia Zarząd Główny co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia lub wywieszenie stosownego zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia na 35 dni przed jego terminem.

19. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Główny jest obowiązany przed upływem 60 dni zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd może zwołać z własnej inicjatywy. Postanowienia statutu o sposobie zawiadamiania stosuje się odpowiednio. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

20. Walne Zebranie jest władne podjąć ważne uchwały, jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa członków. W przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, kwadrans po pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zgromadzenia, po czym staje się ono zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

Uchwały zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

21. Zarząd Główny składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie członków.

22. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

23. Nieudzielenie pokwitowania jest równoznaczne z odwołaniem członka Zarządu.

24.1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza nim, składa w jego imieniu oświadczenia woli oraz realizuje uchwały Walnego Zebrania.

2. Zarząd podejmuje decyzje w przedmiocie przyjęcia w poczet członków oraz wykluczenia. Od decyzji Zarządu członek może wnieść odwołanie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania do Walnego Zebrania.

3. Zarząd koordynuje i nadzoruje działalność Kół Dekanalnych oraz Zarządów tych Kół.

4. Zarząd jest obowiązany promować działalność Stowarzyszenia.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 3 członków.

6. Zarząd uchwala zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

25. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu albo inna osoba upoważniona przez Zarząd. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia składają Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik albo inne osoby upoważnione przez Walne Zebranie.

26. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym składającym się z pięciu osób wybieranych na dwuletnią kadencję.

27. 1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje prawidłowość działań Stowarzyszenia oraz jego Zarządu i składa z tej działalności sprawozdania Walnemu Zebraniu członków.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje również działalność Kół Dekanalnych.

3. Komisja przeprowadza kontrolę, co najmniej raz w roku.

4. Uchwały Komisji zapadają większością ważnie oddanych głosów w obecności, co najmniej 3 członków.

V. Struktura organizacyjna

28. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło Parafialne Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zwane dalej Kołem Parafialnym.

29. 1. Koło Parafialne tworzą członkowie Stowarzyszenia związani z Parafią w liczbie, co najmniej 10.
2. Członkowie występują do Zarządu z informacją o zamiarze utworzenia Koła. Do swojego wystąpienia dołączają imienną listę członków Stowarzyszenia, którzy tworzyć będą Koło, oraz nazwę pod jaką Koło prowadzić będzie działalność wg wzoru: Stowarzyszenie Grono Przyjaciół Seminarium w Kielcach Koło Parafialne przy Parafii pod wezwaniem …….. w …………. .
3. Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania członków wniosek o powołanie Koła.

30. 1. Koło rozpoczyna swoją działalność z chwilą jego powołania przez Zebranie członków.
2. Władzami Koła są:
Zarząd Koła,
Zebranie Członków Koła.
3. Pracami Koła kieruje Zarząd Koła. Zarząd Koła nie ma prawa zaciągać zobowiązań, ani reprezentować Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Zarząd Koła jest wybierany i odwoływany przez członków Koła, kadencja Zarządu Koła trwa dwa lata. Zarząd Koła składa się z trzech członków.
5. Zebranie Członków Koła zbiera się raz w roku w terminie do 30 marca.
6. Zebranie Członków Koła
a/ wybiera i odwołuje Zarząd Koła,
b/ uchwala kierunki działalności Koła,
c/ wybiera delegatów w liczbie 2 na zebrania Koła Dekanalnego.

31. Koła Parafialne mogą dzielić się na Koła środowiskowe.

32. 1. Koła Parafialne należą do Koła Dekanalnego.
2. Koło Dekanalne grupuje Koła Parafialne z terenu dekanatu.
3. Walne Zebranie członków powołując Koło Parafialne określa jednocześnie jego przynależność do Koła Dekanalnego.

33. Postanowienia, co do Koła Parafialnego stosuje się odpowiednio do Koła Dekanalnego, z tym zastrzeżeniem, że do powołania Koła Dekanalnego wystarcza inicjatywa trzech Kół Parafialnych.

34. 1. Władzami Koła Dekanalnego są:
Zarząd, Zebranie Członków Delegatów Kół Parafialnych.
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Koła, nie ma prawa reprezentować Stowarzyszenia na zewnątrz, jak też zaciągać w jego imieniu zobowiązań. Nadzoruje i koordynuje działalność Kół Parafialnych.
3. Zebranie Członków Delegatów Kół Parafialnych:
a/ uchwala główne kierunki działalności Koła,
b/ w przypadkach określonych statutem wybiera delegatów na Zebrania Członków Stowarzyszenia,
c/ wybiera i odwołuje Zarząd Koła Dekanalnego.

35. Delegaci i członkowie Zarządu wybierani są większością oddanych głosów. Szczegółowy tryb działania Kół Parafialnych i Dekanalnych ustala regulamin uchwalony odpowiednio przez Zebranie Członków Delegatów Kół Parafialnych lub Walne Zebranie członków.

VI. Sąd Koleżeński

36. Do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia właściwy jest Sąd Koleżeński.

37. 1. Sąd Koleżeński powoływany jest przez Walne Zebranie członków na dwuletnią kadencję.
2. Sąd Koleżeński składa się z 7 osób. Sąd obraduje w składach trzyosobowych.

38. Od orzeczeń Sądu przysługuje prawo odwołania w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia do Walnego Zebrania członków.

VII. Majątek Stowarzyszenia

39. Stowarzyszenie posiada majątek, który powstaje z:
składek członkowskich i wpisowego,
darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie może korzystać z ofiarności publicznej.
W zakresie wszelkich czynności związanych z majątkiem Stowarzyszenie podlega obowiązującym przepisom.

VIII. Rozwiązanie Stowarzyszenia

40. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów w obecności więcej niż połowy członków. Uchwała ostatniego zebrania powołuje likwidatorów oraz określa cel na jaki majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany.

41. Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów w obecności więcej niż połowy członków.

Statut uchwalono dnia 2.09.1996
Wniesiono poprawki dnia 9.01.2010