W sobotę 11 maja alumni roku V w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach przyjęli święcenia diakonatu – pierwszy stopień święceń kapłańskich. Poprzedziła je uroczysta jutrznia w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława, której przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ks. Adam Perz. Następnie kandydaci złożyli uroczystą przysięgę, w której zobowiązali się między innymi do zachowywania celibatu oraz do wyznawania i głoszenia z pełnym przekonaniem wszystkich artykułów wiary.

Święcenia miały miejsce podczas uroczystej Mszy świętej w kieleckiej bazylice katedralnej, której sprawowaniu przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski. Po homilii nastąpił obrzęd święceń. Ksiądz rektor skierował do biskupa rytualną prośbę o udzielenie kandydatowi święceń, zaręczając, iż nie stwierdzono żadnych przeszkód dla uczynienia go diakonem. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia, w którym zawierało się między innymi zobowiązanie do zachowania celibatu i odmawiania Liturgii Godzin, przyszli diakoni padli na twarz, zaś zebrani odśpiewali Litanię do wszystkich świętych. Gdy śpiew ucichł, biskup odmówił modlitwę i w milczeniu dokonał sakramentalnego gestu położenia rąk na głowie klęczących kandydatów. Nowo wyświęceni diakoni zostali odziani w strój liturgiczny – dalmatykę. Zakończeniem obrzędu było przekazanie przez biskupa diakonom księgi Ewangelii, mówiąc:

Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać

Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego, do zadań diakonów „należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłości” (KKK, 1570).

W tym roku święcenia diakonatu przyjęło trzech alumnów:

alumn Paweł Cieplewicz z parafii Szczekociny

alumn Mikołaj Marzęcki z parafii Kościelec

alumn Mateusz Smolarczyk z parafii Łopuszno

Prośmy dobrego Boga, aby uzdolnił nowo wyświęconych diakonów do godnego pełnienia powierzonej im posługi oraz dopomógł w przygotowaniu się do przyjęcia zbliżających się święceń prezbiteratu.

alumn Michał Ciszek