Posiedzenia

L.p. Data Temat referatu, posiedzenia, omawianej publikacji Referent, koordynator Zdjęcia, streszczenie,sprawozdanie,artykuł, prasowy, plakat
76. 12.03.2015r. Podział pracy przy opracowaniu broszury dotyczącej historii seminarium. ks. dr A. Kwaśniewski
75. 05.03.2015r. Geneza i struktury organizacyjne bernardynów do 1517 r.  o. dr A. Sitnik Plakat
74. 22.01.2015r. Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego. J. Janicki
D.Dzienniak
Plakat
73. 08.01.2015r. Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ( XIX i XX wiek). D. BębenI. Kamiński  Plakat
72. 18.12.2014r. Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (XVIII i XIX wiek). Członkowie Koła Historycznego  Plakat
71. 11.12.2014 r. Historia gospodarcza, społeczna i polityczna Afganistanu lat 1945-1979.  Brzoza S. Plakat
Prezentacja pracy magisterskiej
70. 04.12.2014r. Parafia Drugnia w czasach staropolskich – na podstawie książki: Parafie Gminy Pierzchnica. Zarys dziejów. Otwarcie pracowni Koła Historycznego. D. Bęben  Plakat
69. 20.11.2014r. Prezentacja książki Jesteśmy wspólnotą wiary. K. Wójcik  Plakat
68. 13.11.2014r. Historia miasta i parafii Szczekociny. W. Rutczyński
67. 29.10.2014r. Męczennicy wczesnochrześcijańscy. w: E. Wipszycka, Męczennicy, Kraków 1991. S. Brzoza
66. 18.10.2014r. Święto patronalne Koła Historycznego. Rektor – ks. dr Paweł Tambor
ks. dr A. Kwaśniewski
Relacja
65. 16.10.2014r. B. Wasiek, Sympozjum Historycznych Kół Naukowych. 1794 – 1939 – wojny, bitwy i potyczki widziane oczami współczesnej młodzieży.
w: „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” 5 (2014), s. 232-233M. Medyński, Konferencja naukowa archiwistów kościelnych. Rubrycele i schematyzmy kościołów w Polsce
w: „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” 5 (2014), s. 222-231
I. KamińskiM.Szostak
64. 2.10.2014r. Relacja z praktyk wakacyjnych w Miechowie. P.Kundera
P.Misztal
Relacja z praktyk – strona seminarium
Relacja z praktyk – strona parafii Miechów
63. 31.08. – 3.09.2014r. Wakacyjny wyjazd Koła Historycznego do Zakopanego ks. dr A. Kwaśniewski Relacja na stronie WSD
62. 23.06.2014r.godz. 16:45 Kolacja koła z Rektorem WSD ks. dr Pawłem Tamborem. Sprawozdanie z rocznej działalności koła. Rektor – ks. dr P. Tambor
ks. dr A. Kwaśniewski
 
61. 05.06.2014r.godz. 16:00 Przynależność administracyjna Miechowa w: Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, red. ks. Jan Robak, Kielce 1999 M. Szostak Parafia Miechów
Diecezja kielecka
60. 21.05.2014r.godz. 19:00 Omówienie planu konferencji naukowej archiwistów kościelnych w Polsce. Przygotowanie do poprowadzenia wycieczki historycznej archiwistów kościelnych w gmachu seminarium. ks. dr A. Kwaśniewski PlakatArchiwumRelacja na stronie seminariumRelacja na stronie diecezji
59. 9.05.2014 r. godz. 16:00 Spotkanie z ks. prałatem Mirosławem Kaczmarczykiem – kustoszem Sanktuarium Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie ks. Rek.dr P. Tambor,ks. prał. M. Kaczmarczyk
 58. 8.05.2014 r.godz. 16:00 Dzieje zakonu Bożogorbców w Polsce (1428 – 1732) w: Zbigniew Pęckowski,Miechów, s.315-336 D. Olejarczyk
57. 24.04.2014 r.godz. 16:00 Dzieje zakonu Bożogorbców w Polsce (1163 – 1428) w: Zbigniew Pęckowski,Miechów, s.297-315 P.Kundera
56. 10.04.2014 r.godz. 16:00 Projekcja filmu Ciągle w drodze o ks. abp Szymeckim. Dyskusja. ks. dr A. Kwaśniewski
55. 28 – 30.03.2014 r. Objazd naukowy – Śladami świętych w Krakowie. ks. dr A. Kwaśniewski Relacja na stronie archiwum
Relacja na stronie seminarium
Relacja na stronie diecezji
Artykuł prasowy 
54. 27.03.2014 r.godz. 16:00 Ślady św. Brata Alberta w Krakowie. Literatura: A. Stelmach, Chmielowski Adam, w: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, Poznań 1971, t. 2, s. 228-243.Sprawy organizacyjne dotyczące objazdu naukowego. P.Kundera
53. 13.03.2014 r.godz. 16:00 Żywot  św. Kingi. Literatura: M. Witkowska, Kinga, Kunegunda, w: Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, Poznań 1971, t. 1, s. 757-772 J. Suchecki
52. 27.02.2014 r.godz. 16:00 Ślady Św. Jana Kantego w Krakowie.Literatura: M. Rechowicz, Jan Kanty, w:Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, Poznań 1971, t. 1, s. 536-548. P. Misztal
51. 20.02.2014 r.godz. 16:00 Wybrane zagadnienia z książki – ks. R. Kufel,Kancelaria registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XX wieku, Zielona Góra 2005 D.Olejarczyk
50. 23.01.2014 r.godz. 16:00 Omówienie artykułu: ks.dr A. Kwaśniewski Rozwój sieci parafialnej i dekanalnej w diecezji kieleckiej w latach 1999-2013 w: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75 rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kielce 2014, s. 91-113. P. Misztal
49. 9.01.2014 r.godz. 16:00 Omówienie artykułów: W. Kowalski, Drogą ewangelii, we wspólnocie Kościoła… Katolickie wezwania do nawrócenia religijnego w szesnastowiecznej Polsce, w:Rycerze, wędrowcy, kacerze, Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowski, W Kowalski, Kielce 2013, s. 263 – 277. D.Olejarczyk

Posiedzenia lata 2011-2013

scroll to top