Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  (Mt 4, 19-20)

Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…

Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…

to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

 

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Pierwszy termin rekrutacji na studia w WSD w Kielcach trwa do 8 lipca 2022 r., tzn. do dnia, gdy możliwa jest rejestracja kandydata w systemie e-KUL. Po tym terminie ogłoszony będzie drugi nabór – rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym KUL planowana jest po połowie lipca br.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL oraz wynik rozmowy wstępnej.

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41 368 02 96;

strona internetowa: www.wsd.kielce.pl

e-mail: pawel.tambor@gmail.com

 

Kurs wstępny dla kandydatów rozpocznie się na początku września.

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2022-2023):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 3 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

 

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

„Stara matura”  – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 1. język polski (50% wyniku końcowego)
 2. dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

 

Rejestracja kandydatów z nową maturą:

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

 1. a) język polski (1/3 wyniku końcowego)
 2. b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 3. c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego)

Rejestracja kandydatów z maturą międzynarodową

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów.

 

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia z Wydziału Teologii KUL.