FUNDACJA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KIELCACH
„UNITAS”
im. Jana Pawła II

 

Adres Fundacji:

ul. Jana Pawła II 7
25 – 025 Kielce
Telefon: +48 41 368 03 02
E-mail: unitas@wsd.kielce.pl

Status Fundacji:

Fundacja jest organizacją pozarządową, która działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) i postanowień zawartych w Statucie Fundacji.
Fundacja została zarejestrowana 03 września 1991 r. poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, a po zmianach legislacyjnych uzyskała wpis do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Kielcach.
Mając na uwadze dorobek Fundacji w tym zdobyte bogate doświadczenie w zakresie świadczenia działalności pożytku publicznego, Fundacja złożyła stosowne dokumenty do KRS-u, by uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer KRS: 0000063790
REGON: 290507270
NIP: 6572238906
Nr konta bankowego: 66 1020 2629 0000 9602 0442 3133

Organy Statutowe Fundacji:

Rada Fundacji:

Ks. Jan Kopeć – Przewodniczący Rady
Ks. Tomasz Szczepanik – Członek Rady
Piotr Bzinkowski – Członek Rady
Józef Sawicz – Członek Rady

Zarząd Fundacji:

Tomasz Bogucki – Prezes Zarządu
Ks. dr Andrzej Kaszycki – Członek Zarządu

Celem Fundacji jest:

 • Materialne wsparcie działalności naukowo – dydaktycznej i wychowawczej Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
 • Wspieranie przedsięwzięć Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w dziedzinie budowy, rozbudowy i modernizacji zaplecza materialno – technicznego oraz wyposażenia.
 • Pomoc materialna i stypendialna dla alumnów i pracowników naukowych oraz personelu pomocniczego w różnych formach.
 • Wspieranie działalności charytatywnej i kulturalnej, prowadzonej przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach i inne organizacje charytatywne, kościelne.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. świadczenia usług:
  1. gospodarowania nieruchomościami:
  2. najem, dzierżawa, użyczenie;
  3. doradztwo, zastępstwa urzędowe, konsultacje prawne;
  4. pomoc prawna przy regulowaniu spraw własnościowych nieruchomości, należących do poszczególnych parafii oraz przy gospodarowaniu nimi;
 2. pralniczych
  1. pranie wodne,
  2. maglowanie,
  3. prasowanie,
 3. finansowo-księgowych dla parafii i kapłanów w zakresie oczekiwanym przez samych zainteresowanych,
 4. zaopatrzenia kapłanów w odzież w tym w szczególności w sutanny, koszule, spodnie, obuwie itp.
 5. organizowanie pielgrzymek i wyjazdów turystycznych w kraju i zagranicą.

Wypracowane środki Fundacja przeznacza w całości na swoją działalność statutową.

Uprzejmie prosimy o wsparcie działań Fundacji poprzez dobrowolną wpłatę w formie darowizny na konto bankowe:

66 1020 2629 0000 9602 0442 3133

Kwotę tego rodzaju darowizny można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu od osób fizycznych i prawnych.