Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach ogłasza nabór na Rok Akademicki 2018/2019. Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL.

>> Czytaj więcej

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2018/2019):

  1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
  2. Życiorys
  3. Opinia Księdza Proboszcza
  4. Opinia Katechety
  5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
  6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
  7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
  8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
  9. 3 zdjęcia
  10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Od terminu wstępnej rozmowy zależy termin rejestracji kandydata według następującego harmonogramu:

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

I nabór 10 kwietnia – 29 czerwca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rejestracja kandydatów z nową maturą:

I nabór 10 kwietnia – 9 lipca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin:

11 lipca 2018 r. godz. 10.00 (I nabór)

wrzesień 2018 r. (II nabór) – dokładna data będzie jeszcze ustalona.

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41-368-02-96,