Nabór

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

„PÓJDŹCIE ZA MNĄ, A UCZYNIĘ WAS RYBAKAMI LUDZI. ONI NATYCHMIAST ZOSTAWILI SIECI I POSZLI ZA NIM.” (MT 4, 19-20)

 • Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…
 • Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…
 • to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Pierwszy termin rekrutacji na studia w WSD w Kielcach trwa do 8 lipca 2019 r. Po tym terminie ogłoszony będzie wolny nabór.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL oraz wynik rozmowy wstępnej.

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

 • Od 09 września rozpoczyna się kurs wstępny dla kandydatów.

Późniejszy termin przyjęcia będzie możliwy tylko w trybie nadzwyczajnym.

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2019/2020):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 3 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

 

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

„Stara matura”  – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 1. język polski (50% wyniku końcowego)
 2. dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

 

Rejestracja kandydatów z nową maturą:

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

 1. a) język polski (1/3 wyniku końcowego)
 2. b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 3. c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego)

Rejestracja kandydatów z maturą międzynarodową

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów.

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Podczas spotkania z Księdzem przełożonym kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Więcej informacji pod nr tel. 41-368-02-96.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Ks. dr Paweł Tambor

 

 

scroll to top