W sobotę – Święcenia prezbiteratu

Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.

  • Święcenia kapłańskie (prezbiteratu)

Przez święcenia udzielany jest prezbiterom sakrament, w którym „dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodobniają się do Chrystusa Kapłana, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa Głowy” (Presbyterorum ordinis, 2). Prezbiterzy uczestniczą w posłannictwie biskupa i jako jego współpracownicy są powołani do posługiwania ludowi Bożemu i razem z biskupem tworzą jedno prezbiterium, wspólnotę duszpasterską przeznaczoną do wypełniania różnych zadań w Kościele (Lumen gentium, 28).

Już w sobotę, 26 maja 2018 r. w Bazylice Katedralnej podczas Mszy św. o godz. 10.00 Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzieli święceń prezbiteratu 10 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Diakonów otoczmy naszymi modlitwami!

 

  • Jak wygląda obrzęd święceń prezbiteratu?

Podczas Mszy świętej, po homilii, ks. Biskup zadaje święconym na księży diakonom pięć pytań. Na pierwsze cztery odpowiadają „chcę”, a na ostatnie, piąte „chcę, z Bożą pomocą”.

Ksiądz Biskup: Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was: Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego?

Diakoni: Chcę.

Ksiądz Biskup: Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?

Diakoni: Chcę.

Ksiądz Biskup: Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakrament pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła?

Diakoni: Chcę.

Ksiądz Biskup: Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa?

Diakoni: Chcę.

Ksiądz Biskup: Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?

Diakoni: Chcę, z Bożą pomocą.

Następnie święceni podchodzą do ks. Biskupa i przyrzekają posłuszeństwo.

Ksiądz Biskup: Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?

Diakon: Przyrzekam.

Ksiądz Biskup: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.

W ważnych chwilach swego życia Kościół pielgrzymujący na ziemi wzywa orędownictwa swoich świętych patronów. Tak czyni też w chwili święceń, otaczając modlitwą kandydatów, którzy upadają na twarz na znak głębokiego ukorzenia się przed Bożym Majestatem. Wszyscy inni uczestnicy święceń modlą się w postawie stojącej na znak wielkanocnej radości (poza Okresem Wielkanocnym: w postawie klęczącej).

Po modlitwie ks. Biskupa kończącej śpiew litanii nadchodzi szczytowa chwila obrzędów święceń. Ksiądz Biskup, który należy do grona następców Apostołów, nakłada ręce na głowę każdego z diakonów. Udziela im przez to szczególnej mocy Ducha Świętego, dzięki której staną się prezbiterami Kościoła. Tę czynność wykonają następnie w milczeniu obecni na Mszy świętej prezbiterzy. Współdziałają oni z Księdzem Biskupem w sprawowaniu sakramentu święceń i przyjmują swoich najmłodszych braci do stanu prezbiteratu. Następnie Ksiądz Biskup śpiewa uroczystą modlitwę święceń.

Po niej nowo wyświęceni przy pomocy starszych współbraci nakładają szaty liturgiczne, właściwe prezbiterom: stułę i ornat. Ksiądz Biskup namaszcza potem ich dłonie olejem Krzyżma Świętego, poświęconym w Wielki Czwartek. Jest to znak ich uczestnictwa w godności Chrystusa – Mesjasza, którego Bóg namaścił mocą Ducha Świętego, aby był dla ludzi Jedynym Nauczycielem, Kapłanem i Królem – Pasterzem.

Przy namaszczeniu rak ksiądz Biskup mówi: Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.

 

Z rąk Księdza Biskupa nowo wyświęceni przyjmują następnie namaszczonymi dłońmi dary chleba i wina, które mocą Ducha Świętego i przez posługę kapłanów staną się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Ksiądz Biskup pozdrawia także nowo wyświęconych ojcowskim pocałunkiem miłości i pokoju.

Już jako prezbiterzy, nowo wyświęceni sprawują z Księdzem Biskupem swoją pierwszą, prawdziwie prymicyjną Mszę Świętą. Sprawowanie Jej przez wielu kapłanów, przy jednym ołtarzu, to wymowny znak jedności Ofiary Chrystusa i jedności kapłaństwa, będącego służbą w dziele budowania jednego Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
W sobotę – Święcenia prezbiteratu Reviewed by on . Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę. Święcenia ka Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę. Święcenia ka Rating: 0
scroll to top