Dla autorów

Informacje dla Autorów:

 1. Materiały przeznaczone do publikacji w „Kieleckich Studiach Teologicznych” prosimy wysyłać na adres redakcji: e-mail: kstredakcja@kielce.opoka.org.pl ; adres pocztowy: 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 7 w dwu postaciach: w formie wydruku komputerowego oraz jako dokument Word w formie załącznika e-mail lub wraz z wersją papierową na innym nośniku elektronicznym (dysk CD, pendrive). Objętość artykułu powinna wynosić przynajmniej 20.000 znaków ze spacjami i nie przekraczać 40.000 znaków ze spacjami. Teksty dłuższe muszą być konsultowane wcześniej z Redakcją.
 2. Struktura artykułu powinna obejmować wstęp omawiający postawiony w artykule problem naukowy oraz przyjętą dla jego rozwiązania metodę, rozwinięcie w formie punktów (ewentualnie z wyróżnionymi podpunktami) oraz zakończenie podające w syntetyczny sposób najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy.
 3. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim, które powinno obejmować przetłumaczony tytuł artykułu i słowa kluczowe oraz liczyć 500-1000 znaków ze spacjami. Tłumaczenie streszczenia na jęz. angielski zostanie dokonane staraniem redakcji.
 4. Autor przesyła notę biograficzną zawierającą: rok i miejsce urodzenia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska oraz miejsce afiliacji naukowej, a także wykaz ważniejszych publikacji oraz adres kontaktowy.
 5. Tekst powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman lub Times, 12 pkt.), bez wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z podwójnym odstępem między wierszami (przypisy: 11 pkt.) i marginesem z lewej strony o szerokości 4 cm. Tekst w postaci elektronicznej powinien być identyczny z tekstem wydrukowanym oraz nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania.
 6. Konieczna jest najprostsza transliteracja łacińska słów (w tekście wyróżnionych kursywą) zapisywanych oryginalnie w alfabetach niełacińskich.
 7. Skróty powinny zgadzać się z: Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 2010.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych i redakcyjnych (w porozumieniu z autorem).
 9. Cytaty należałoby ujednolicić, zachowując pisownię prostym drukiem w cudzysłowie.
 10. Tytuły w tekście piszemy kursywą.
 11. Odnośniki – oprócz odnośników biblijnych lub wielokrotnych odwołań do danego dzieła – należy umieszczać w przypisach. W przypisach prosimy o stosowanie sytemu przecinkowego, zaś odnośniki należy numerować cyframi arabskimi i stosować numerację ciągłą bez innych oznaczeń (gwiazdki, krzyżyki itp.).
 12. Tekstów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Autor przesyłając swój artykuł z prośbą o druk przenosi prawa autorskie na Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, które Redakcja otrzymuje wraz z opublikowaniem tekstu. Redakcja, na prośbę autora artykułu, może zezwolić na wykorzystanie artykułu w innych publikacjach. Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do udostępniania artykułu w tych wszystkich przypadkach, gdy łączy się to z szeroko rozumianą potrzebą czasopisma punktowanego.
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • email
 • PDF
scroll to top